İHALE İLANI
T.C.
KEŞAN İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ İDARECE BELİRLENECEK KÖYLERE NAKLİYESİ 
YAPILCAK OLAN PARKE TAŞI ALIM İŞİ BİRLİK İHALE
YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
1-İdarenin;                                       
a) Adı ve Adresi                                 : KEŞAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                                                             Hükümet Konağı Kat :3 
                                                             Keşan / EDİRNE 
b) Telefon ve faks numarası                            :  0 (284)  714 02 99  -   0 (284)  714 02 99 
c) Elektronik posta adresi (varsa)       : 
 
2- İhale konusu Yapım İşinin;                                                
a) Adı                                                 : Aşağıdaki listede belirtilen köylerin ihtiyacı Olan 57.500 m² kilitli parke taş alımı ve nakliyesi işi.
                                                           ( Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır.)
 
Tablo-1
 
KEŞAN İLÇESİ PARKE TAŞI ALIMI YAPILACAK KÖYLER
 
1
Koz Köyü
2.000
2
Maltepe Köyü
3.500
3
Karacaali Köyü
2.000
4
Altıntaş Köyü
3.000
5
Çobançeşmesi Köyü
2.000
6
Karasatı Köyü
2.000
7
Küçükdoğanca Köyü
2.000
8
Siğilli Köyü
3.000
9
Kılıç Köyü
2.000
10
Türkmen Köyü
5.000
11
Orhaniye Köyü
2.000
12
Akhoca Köyü
2.000
13
Şabanmera Köyü
2.000
14
Koruklu Köyü
1.500
15
Yayla Köyü
2.000
16
Danışment Köyü
1.000
17
Erikli Köyü
2.000
18
Mecidiye Köyü
3.000
19
Çeltik Köyü
1.500
20
Dişbudak Köyü
1.000
21
Karlı Köyü
2.000
22
B.Doğanca Köyü
1.000
23
Bahçe Köyü
3.000
24
Çamlıca Köyü
4.000
25
Gökçetepe Köyü
1.000
26
Barağı Köyü
2.000
 
 
TOPLAM
57.500
 
                               
b) Niteliği                                               :  8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu beton parke taşları(TS 2824 EN 1338)  
c) Türü                                                   : Malzeme Alımı ve Nakliyesi                      
d) Miktarı                                               : 57.500 m² Kilitli Parke Taşı
e) Teslim Yeri                                        : Listedeki (Tablo-1) köylere teslim edilecektir.
f) İşin süresi                                          : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve 30 (otuz) gün içinde iş bitirilecektir.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer                                : Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Toplantı Salonu  - KEŞAN                                                          
b) Tarihi ve saati                                 : 05/02/2019 Salı günü saat: 11.00’ da
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
            3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
     d) 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (e), (g) ve (i) bentlerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
     e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(Teklif mektubu ayrı iç zarfa konulacak ve zarfın ağzı kapatılarak,teklif mektubunun hangi işe ait olduğu belirtilecektir.)                                  
     f) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat.
    g) İhale konusu alımın/ işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
   i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest mali müşavir veya noterden alınan belge.
    j)Ürün TSE Belgesi ve TS 2824  EN 1338/Nisan 2005 Standartlarına uygunluk belgesi.
    k)Edirne İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Teknik Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde teklif verilecektir.
   
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatcılığı gösteren belgeler.
    a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
    b)Yetkili satıcı veya temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler.
    c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.
    İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2.Standarda ilişkin belgeler;Alınacak malzemeler teknik şartnamede belirtilen TSE,ISO vb.standartlara uygun olacaktır.
4.3.3. İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler; Aranmayacaktır.
 
4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır.
 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (İkiyüzelli Türklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, 05/02/2019 Salı günü saat 11.00’ e kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.    
9- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-İhale dosya bedeli ve Geçici Teminatlar Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR76 0001 0001 0510 4598 1250 01 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir.
12-Teminatın Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde dosyalarına ekleyeceklerdir.Teminat Mektubu dışında kıymetli evrak geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.
13- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.
14- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.
16- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
17- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 17/a maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
18- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
 
 
İLANEN DUYURULUR.