İHALE İLANI 
T.C.
KEŞAN İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ PAŞAYİĞİT-LALACIK-BOZTEPE-BEYKÖY VE ERİKLİ KÖY YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEMEL MALZEME, A VE B TİPİ MICIR MALZEMESİ ALIMI ve NAKLİYESİ BİRLİK İHALE YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
1-İdarenin;                
a) Adı ve Adresi                           : KEŞAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 
                                                        Hükümet Konağı Kat:3 Keşan /EDİRNE  
b) Telefon ve faks numarası         :  0 (284)  714 02 99  
c) Elektronik posta adresi (varsa)    :  
2- İhale konusu İşin                         ;                
a) Niteliği, türü ve miktarı           : 2017 Yılı KÖYDES Yol Programı dahlinde Paşayiğit-Lalacık-Boztepe-Beyköy ve Erikli köy yollarında kullanılacak Temel Malzeme, A ve B Tipi toplam 9760 ton mıcır malzemenin temini ve nakliyesi işi.(Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır.)  
b) Yapılacağı Yer                            : Paşayiğit-Lalacık-Boztepe-Beyköy ve Erikli Köy yollarında İl Özel İdaresince gösterilecek yerlere dökülecektir. KEŞAN /EDİRNE    
c) İşin süresi                                   : Sözleşme tarihinden itibaren başlayıp 30 (otuz) gündür.                                                                                            
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer                         : Kaymakamlık Toplantı Salonu  - KEŞAN                                                           
b) Tarihi ve saati                         : 14/06/2017 Çarşamba günü  saat :11.00’ de
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olmasın halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.6.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bilgelerin taşıması gereken kriterler.  Aranmayacaktır.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.Aranmayacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (ikiyüzellitürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.Şartname Bedelini  Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR76 0001 0001 0510 4598 1250 01 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir..  
8- Teklifler, 14.06.2014 Çarşamba saat 10:30'e kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.     
9- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Üzerinden  vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Geçici Teminat tutarını Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR76 0001 0001 0510 4598 1250 01 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir.
11- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir. 
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
15- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 17/a maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
16-Mıcırın teslim alma işlemi İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülecektir.
17- Asfalt yapılacak yollar için alınacak  mıcır malzemesi İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce gösterilecek yol boyu depolarında istiflenecektir.
18-Asfalt yapılacak yollar için alınacak  mıcır malzemesi İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri iş programına göre istendiği zaman nakledilecektir.
19-Alınacak malzeme bu işe ait Teknik Şartnameye uygun olacaktır.
20-Mıcır malzemelerinin nakillerinde ihaleyi alan firmanın Karayolları azami tonaj şartına uyması zorunludur.
21-Mıcır malzemelerinin Karayolları Teknik Şartnamesine uygunluğunun kontrolu Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü' nün teknik elemanlarınca yapılacak olup, gerekli görülmesi durumunda tekrar deney raporu için numune alınarak Karayolları Laboratuarında İhaleyi alan firma tarafından tekrar malzeme analizi yaptırılacak ve malzemenin Karayolları Teknik Şartnamesine uygunluğu anlaşıldıktan sonra malzemelerin nakli yapılacaktır.
22- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

                                                                                                                                 İLANEN DUYURULUR.