İHALE İLANI
 
T.C.
KEŞAN İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ ESETÇE 2. KISIM KÖYLERİ TERFİ HATTI YAPIM İŞİ VE BOZTEPE KÖYÜ İÇME SUYU DEPO ONARIM İŞİ BİRLİK İHALE YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
1-İdarenin;                                       
a) Adı ve Adresi                                : KEŞAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                                                             Hükümet Konağı Kat:3
                                                             Keşan /EDİRNE 
 
b) Telefon ve faks numarası               :  0 (284)  714 02 99 
 
c) Elektronik posta adresi (varsa)       : 
 
2- İhale konusu İşin                         ;                                    
a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Edirne İli Keşan İlçesi Esetçe 2. Kısım Köyleri Terfi Hattı Yapım İşi ve Boztepe Köyü İçme Suyu Depo Onarım İşi.
                                                            (Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır.)    
 
b) Yapılacağı Yer                               : Esetçe 2. Kısım Köyleri ve Boztepe  Köyü           
                                                             KEŞAN /EDİRNE 
 
c) İşin süresi                                       : Sözleşme tarihinden itibaren başlayıp 90 (doksan) gündür.                                                                                                                         
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer                                : Kaymakamlık Toplantı Salonu  - KEŞAN                                                          
b) Tarihi ve saati                                : 24/10/2018 Çarşamba günü  saat :11.00’ de
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olmasın halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.6.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bilgelerin taşıması gereken kriterler.  Aranmayacaktır.
 
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu ve özel sektörde sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve Teklif edilen Bedelin % 40 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
 
4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler;
4.3.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) Altyapı  İşleri işlerinin III.Grup Boru ve İletim Hattı İşleri, IV.Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, VIII.Grup Barajlar, IX.Grup Su Yapıları, X.Grup Deniz Yapıları, XI.Grup Arıtma Tesisleri  kapsamında İşler benzer iş olarak kabul edilecek olup, ihaleye diplomaları ile katılmak isteyen isteklilerin Fakültelerin İnşaat  Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (ikiyüzellitürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.Şartname Bedelini  Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR76 0001 0001 0510 4598 1250 01 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir.
8- Teklifler, 24.10.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.    
9- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Üzerinden  vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat anahtar teslim üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Geçici Teminat tutarını Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR76 0001 0001 0510 4598 1250 01 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir.
11- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
12- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
13- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.
14- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 takvim günü olmalıdır.
15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.
16- Yapılacak işler Teknik Şartnameye uygun olacaktır.
17- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
18- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 17/a maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
19- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
İLANEN DUYURULUR.